03- Conceptes d'ecologia: abundància, freqüència i dominància

1- L'abundància mitjana anual de cada espècie es calcula dividint el nombre total d'individus recol·lectats en un any entre el nombre de mostres preses en un any.

2- La freqüència és el percentatge de mostres en que apareix l'espècie.

3- La dominància de cada espècie s'obté dividint el nombre d'individus d'aquesta espècie en la mostra entre el nombre totald'individus capturats en la mostra.

Last modified: Tuesday, 16 March 2010, 12:58 PM