04- Activitat a realitzar

A partir de les dades de la taula respon:

1-  Aquests valors són de freqüència, de densitat o d'abundància?

2- Calcula el nombre d'espècies i d'individus de cada mostra i representa gràficament com varien aquests valors al llarg de l'any.

3- Calcula la freqüència i l'abundància mitjana anual de cada espècie.

4- Calcula la dominància de cada espècie en cada mostra, i representa gràficament com varia al llarg de l'any.

Last modified: Tuesday, 16 March 2010, 12:55 PM